20/06/2018

Estonian Business School joined the EURAXESS Network


(In Estonian below)

Estonian Business School (EBS) is the tenth member of the Estonian National Network. Other members are the University of Tartu, Tallinn University, Tallinn University of Technology, Estonian University of Life Sciences, Archimedes Foundation, Estonian Academy of Arts, University of Tartu Tartu Observatory and Estonian Academy of Sciences and Estonian research Council as coordinators.

EURAXESS is a pan-European initiative launched by the European Commission with the aim to support mobile researchers and their family members on their relocation to another country. The EURAXESS Network has over 520 member organisations in 40 countries. Researchers are advised on practical topics such as visas and residence permits, taxation, local research landscape, issues related to relocation with family and many more.

The Vice Rector for research at EBS comments on joining the EURAXESS Network: „EBS is going through some changes and our aim is to increase the number of international staff in teaching. We announced 14 open academic positions for 2017/2018 and received over 100 applications from outside Estonia. As we are a small university this put us in a difficult position where researchers and lecturers from Asia, America and Europe asked us for information not only about teaching programs and our institution, but also about the research landscape in Estonia, labour market, social security and many other things. The opportunity to join EURAXESS came to us with best timing – we now have a background structure and a platform for supporting international researchers and lecturers on mobility related issues. We are excited to share our experiences with our international staff with our partners and contribute to the work of the network.”

According to Statistics Estonia the number of foreign researchers in Estonia has been almost constantly rising since 2004, being around 400 in the past few years1. Over the years most foreign researchers have come from Germany. There were 50 German researchers working in Estonia in 2016. Many come from neighbouring countries – Russia, Finland, Latvia and Sweden. From the European Union, researchers also come to Estonia from Italy and United Kingdom. In addition to the prior, the non-EU countries USA, India and Ukraine also make the top 10 of countries of provenance. In relation to the increase in the number of foreign researchers, the need for competence related to dealing with issues of the incoming foreign researchers is also increasing in Estonian research institutions. The EURAXESS Estonia Network organizes trainings for the administrative staff of research institutions on legislation and regulations considering international employees on topics such as residence permits and visas, taxation, social security and more.

 

Additional information:

Hanna Raig, Estonian Research Council, hanna.raig@etag.ee

Contacts and activities of EURAXESS Estonia www.euraxess.ee/estonia/estonian-network

Gathered links to study materals and study videos of the Welcoming Programme Research Module www.euraxess.ee/estonia/information-assistance/research-landscape-estonia/welcoming-programme

1Foreign researches in non-profit institutional sectors by country and sex. Statistics Estonia. Used on 18.06.2018.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estonian Business School liitus mobiilsete teadlaste toetusvõrgustikuga EURAXESS

Välisteadlasi nõustava EURAXESS Eesti võrgustikuga liitus kümnes liikmesorganisatsioon, milleks on Estonian Business School. Varasemast kuuluvad võrgustikku Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Maaülikool, SA Archimedes, Eesti Kunstiakadeemia ja Tartu Ülikooli Tartu Observatoorium ning võrgustiku tööd koordineerivad SA Eesti Teadusagentuur ja Eesti Teaduste Akadeemia.

EURAXESS on Euroopa Komisjoni poolt käivitatud üle-Euroopaline algatus, mille eesmärk on pakkuda tuge mobiilsetele teadlastele ja nende pereliikmetele, kui nad on kolimas ühest riigist teise. EURAXESS võrgustikul on üle 520 liikmesorganisatsiooni 40 riigis. Teadlasi nõustatakse praktilistes küsimustes, nagu viisad ja elamisload, maksusüsteemid, kohalik teadusmaastik, perega kolimisega seotud teemad jms.

EBSi teadusprorektor Kaire Põder ütles võrgustikuga liitumist kommenteerides: „EBS liigub muutuste suunal ning meie eesmärk on suurendada rahvusvaheliste õppejõudude osakaalu õppetöös. Selleks korraldasime 2017/2018 rahvusvahelise tööotsingu 14 akadeemilise positsiooni täitmiseks. Laekunud enam kui 100 avaldust väljastpoolt Eestit pani meid väikese ülikoolina keerulisse olukorda, kus nii Aasia, Ameerika aga ka Euroopa õppejõud ja teadlased ootasid meilt informatsiooni mitte ainult õppekavade ja organisatsiooni kohta, aga ka teavet Eesti teadusmaastiku, tööjõuturu, sotsiaalkindlustuse jms kohta. Võimalus EURAXESSiga ühineda oli seega meie jaoks parima ajastusega – nüüd on meil tugistruktuur ja platvorm, mis rahvusvahelise teadlaste ja õppejõudude mobiilsusega tegelevates küsimustes meid toetab. Ootame huviga, kuidas saame oma rahvusvahelise õppejõudkonna kogemuse partneritele edastada ja panustada kogu võrgustiku tegevusse.“

EURAXESS Eesti võrgustik toetab kõiki Eestisse tulevaid välisteadlasi ja välismaalastest akadeemilisi töötajaid. Peamiseks infokanaliks on EURAXESS Eesti portaal (www.euraxess.ee), kuid pakutakse ka personaalset nõustamisteenust. Euroopa Komisjoni tasandil hallatakse teadlaste töö- ja rahastamispakkumiste portaali EURAXESS Jobs & Funding, tegeletakse teadlaste õiguste kaitsega ning hoitakse sidet teadlaste diasporaaga Euroopast väljaspool. EURAXESS Eesti infoportaali ja sellega seotud töö- ja rahastamispakkumiste portaali on oodatud kasutama lisaks teadlastele ka kõik asutused, kus välisteadlased Eestis tööle asuvad.

Statistikaameti andmetel on välisteadlaste arv Eestis pea pidevalt kasvanud, olles viimastel aastatel 400 ligi1. Kõige rohkem on välisteadlasi Eestisse tulnud Saksamaalt, keda 2016. aastal oli 50. Palju tullakse ka naaberriikidest – Venemaalt, Soomest ja Lätist ja Rootsist. Euroopa Liidust tullakse ka Itaaliast ja Suurbritanniast. Päritoluriikide esikümnes on veel Euroopa Liidu välistest riikidest lisaks Venemaale ka Ameerika Ühendriigid, India ning Ukraina. Suureneva välistöötajate hulga tõttu suureneb ka teadusasutustes vajadus nende vastuvõtuga seotud küsimuste lahendamiseks vajaliku kompetentsi järele. EURAXESSi Eesti võrgustik korraldab teadusasutuste administratiivtöötajatele koolitusi välismaalasi puudutava seadusandluse kohta erinevatel teemadel nagu näiteks maksustamine, sotsiaalkindlustus, viisad ja elamisload jms.

Lisainfo:

Hanna Raig, Eesti Teadusagentuur, hanna.raig@etag.ee

EURAXESSi Eesti võrgustiku kontaktid ja tegevused www.euraxess.ee/estonia/estonian-network

Koondatud viited Kohanemisprogrammi Teadusmooduli õppematerjalile ja –videotele www.euraxess.ee/estonia/information-assistance/research-landscape-estonia/welcoming-programme

--------------------------------------------

1Välisteadlased kasumitaotluseta institutsionaalsetes sektorites riigi ja soo järgi. Statistikaamet. Kasutatud 18.06.2018.